Variety JAV

KRBV-323
VRTM-497
VRTM-494
VRTM-493
VRTM-492
UMSO-311
TD030SERO-00109
TD030DVAJ-00269
GZAP-023
RCTS-013
NTTR-045
HYPN-018
3DSVR-0667
SDDE-620
SDDE-617
MMB-298
HHF-005
DVDMS-522
TD030SERO-00102
HODV-21468
HODV-21467
HJ-010
DNW-075
DNW-074
PYDVR-033
DKSB-048
TD030SERO-00091
TD030SERO-00076
OKAX-605
OKAX-604