Karin Itsuki (Fuka Nanasaki)

STDNN-001
STDDT-018
STDDT-004
NSPS-669
EMAZ-374
DDT-579
OKAX-319
DDT-573
DDT-572
DBEB-079
GIRO-42
DDT-563
DDT-561
DDT-555
DDT-552
NSPS-553
DDT-550
GIRO-08
GVRD-84
TBB-69
EMAZ-341
NSPS-520
GVRD-60
GVRD-56
CORB-042
CXAZ-047
VVVD-147
GVRD-22
CORB-038
NSPS-460